Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 111246/25-06-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή μη-συμβατικών γηγενών ζυμών για την παραγωγή νέου βελτιωμένου οίνου από τη σπάνια γηγενή ποικιλία ‘Σιδερίτης’»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 111246/25-06-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή μη-συμβατικών γηγενών ζυμών για την παραγωγή νέου βελτιωμένου οίνου από τη σπάνια γηγενή ποικιλία ‘Σιδερίτης’»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 111246/25-06-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή μη-συμβατικών γηγενών ζυμών για την παραγωγή νέου βελτιωμένου οίνου από τη σπάνια γηγενή ποικιλία ‘Σιδερίτης’»

– Έντυπο πρότασης

– Υπεύθυνη Δήλωση