Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 109592/07-06-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση Φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την Υποστήριξη Χρηστών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για το 2019»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 109592/07-06-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση Φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την Υποστήριξη Χρηστών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για το 2019»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 109592/07-06-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση Φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την Υποστήριξη Χρηστών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για το 2019»

– Έντυπο πρότασης

– Υπεύθυνη Δήλωση