Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 109538/07-06-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 109538/07-06-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 109538/07-06-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ»

– Έντυπο πρότασης

– Υπεύθυνη Δήλωση