Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 108577/27-05-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ / Κλασική Κινητικότητα (ΚΑ103-2018)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 108577/27-05-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ / Κλασική Κινητικότητα (ΚΑ103-2018)»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 108577/27-05-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ / Κλασική Κινητικότητα (ΚΑ103-2018)»

– Έντυπο πρότασης

– Υπεύθυνη Δήλωση