Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 10839/07-04-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες για την υποστήριξη του έργου «Horizon 2020_First Responder Advanced Technologies for Safe and Efficient Emergency Response_Faster» (Κ/Ε 80618)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 10839/07-04-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες για την υποστήριξη του έργου «Horizon 2020_First Responder Advanced Technologies for Safe and Efficient Emergency Response_Faster» (Κ/Ε 80618)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 10839/07-04-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες για την υποστήριξη του έργου  «Horizon 2020_First Responder Advanced Technologies for Safe and Efficient Emergency Response_Faster» (Κ/Ε 80618)και ανάλυση ως ακολούθως:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 10839/07-04-2021)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση