Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 107653/14-05-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ερευνητικό έργο διερεύνησης της βέλτιστης διαμόρφωσης συστήματος ηλεκτροδίων γείωσης καλωδίωσης συνεχούς υψηλής τάσης (HVDC) για μεγάλου μήκους διασυνδέσεις Αττικής-Κρήτης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 107653/14-05-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ερευνητικό έργο διερεύνησης της βέλτιστης διαμόρφωσης συστήματος ηλεκτροδίων γείωσης καλωδίωσης συνεχούς υψηλής τάσης (HVDC) για μεγάλου μήκους διασυνδέσεις Αττικής-Κρήτης»

-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 107653/14-05-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ερευνητικό έργο διερεύνησης της βέλτιστης διαμόρφωσης συστήματος ηλεκτροδίων γείωσης καλωδίωσης συνεχούς υψηλής τάσης (HVDC) για μεγάλου μήκους διασυνδέσεις Αττικής-Κρήτης»

– Έντυπο πρότασης

– Υπεύθυνη Δήλωση