Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 106828/22-04-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Ενεργειακά Συστήματα»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 106828/22-04-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Ενεργειακά Συστήματα»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.:106828/22-04-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Ενεργειακά Συστήματα»

– Έντυπο πρότασης

– Υπεύθυνη Δήλωση