Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 106816/22-04-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 106816/22-04-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 106816222-04-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα»

–  Έντυπο πρότασης

– Υπεύθυνη Δήλωση