ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ.: 17729/08-06-2021, όσον αφορά το Παράρτημα 1 και προσθήκη Παραρτήματος 6.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ.: 17729/08-06-2021, όσον αφορά το Παράρτημα 1 και προσθήκη Παραρτήματος 6.

Ορθή Επανάληψη του Παραρτήματος 1 και προσθήκη νέου Παραρτήματος 6 της με αρ. πρωτ. 17729/08-06-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως ακολούθως:

Παράρτημα 1 “Έντυπη Αίτηση Υποψηφίου/ας”

Παράρτημα 6 “Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη παροχής στέγασης ή επιδόματος στέγασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21”