ΜΟΔΥ – Οργανόγραμμα

Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Μ.Ο.Δ.Υ.) είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.

 

Η Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ του ΠΑ.Δ.Α. έχει όλες τις αρμοδιότητες που ορίζουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως έχει την ευθύνη της κατάρτισης του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ και των τροποποιήσεων του, του ελέγχου και της παρακολούθησης των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ, της κατάρτισης του Οδηγού Χρηματοδότησης και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του, της σύνταξης έκθεσης διαφωνιών με την Επιτροπή Ερευνών ύστερα από εισήγηση του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης, της υποβολής της στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Δημοσιολογιστικών Διατάξεων και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, καθώς και της κοινοποίησης της στη Σύγκλητο και τον Πρύτανη. Επίσης συντονίζει, επιβλέπει και ελέγχει το έργο των υπαγόμενων σε αυτήν τμημάτων, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Οι αρμοδιότητες , η δομή, η οργανωτική διάρθρωση της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΔΑ ορίζονται στο ΦΕΚ.3122/31-07-2018.

Οργανόγραμμα