Μέλη ΔΕΠ – Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Απόδοση στον ΕΛΚΕ ποσοστού επί της αμοιβής των Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων που πηγάζει από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σας ενημερώνουμε για το νομικό πλαίσιο που αφορά καθηγητές και λέκτορες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πλήρους απασχόλησης, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, που είχαν ή έχουν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικά είτε μέσω εταιρείας.

Σχετικά με την είσπραξη από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πα.Δ.Α. ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και λεκτόρων πλήρους απασχόλησης από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από το παρακάτω νομικό πλαίσιο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί και ρυθμίζει το εν λόγω ζήτημα.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
N4009/2011 (ΦΕΚ τ.Α 195/06-09-2011) “Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.”
Ν4485/2017 (ΦΕΚ τ.Α 114/04-08-2017) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.”
ΚΥΑ 166485/Ζ2 (ΦΕΚ τ.Β 5397/08-12-2020) “Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων κατά των πράξεων προσδιορισμού οφειλής για την είσπραξη του ποσοστού επτά τοις εκατό(7%) επί των εισοδημάτων των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρίας σε εφαρμογή της περ. ιγ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.”
96ΡΕ46ΜΤΛΗ-6ΜΨ (αρ.422/10-12-2020 ερμηνευτική εγκύκλιος Υπ.Παιδείας και Θρησκευμάτων) “Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.”
N4758/2020 (ΦΕΚ τ.Α 242/04-12-2020) “Περιστολή του λαθρεμπορίου – Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις.”
N4821/2021 (ΦΕΚ τ.Α 134/31-07-2021) “Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου,νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.”
ΚΥΑ 137486/Ζ2 (ΦΕΚ τ.Β 5028/30-10-2021) “Διαδικασία προσδιορισμού, ρύθμισης και είσπραξης των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) – Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4-12-2020 (Β’ 5351) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).” (άρθρα 113 & 114)

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα ανωτέρω, μπορείτε να επικοινωνείτε στο elke-parakratisi@uniwa.gr