Διαχειριστική Επάρκεια

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει από 14-10-2020, για το σύνολο των δραστηριοτήτων του, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015, από τον φορέα πιστοποίησης «TUV ΑUSTRIA HELLAS », με ημερομηνία λήξης την 14-10-2023. Το εν λόγω πιστοποιητικό είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο ορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισής της. Βασικά συστατικά του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 είναι ο ακριβής προσδιορισμός των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και η διαρκής ικανοποίησή τους μέσα από τις δομές οργάνωσης και λειτουργίας που υιοθετούνται, με την ταυτόχρονη απρόσκοπτη διάθεση των απαιτούμενων πόρων.

 

Το ανωτέρω σύστημα επικαιροποιείται και τροποποιείται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, μετά από σχετική επιθεώρηση.