Διαχειριστική Επάρκεια

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για τις υπηρεσιακές μονάδες: Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών, Τμήμα Παρακολούθησης Έργων Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος και Διασφάλισης Ποιότητας έχει αναπτύξει, και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008.

Από 19/02/2019 βρίσκεται σε ισχύ από τον φορέα πιστοποίησης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.» το πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 με αριθμό 156/ΔΕ και ημερομηνία λήξης την 18/02/2022.

 

Επίσης από 14/10/2020 βρίσκεται σε ισχύ από τον φορέα πιστοποίησης «TUV ΑUSTRIA HELLAS » το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015, με ημερομηνία λήξης την 13/10/2023. Το εν λόγω πιστοποιητικό είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο ορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισής της.

Βασικά συστατικά του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 είναι ο ακριβής προσδιορισμός των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και η διαρκής ικανοποίησή τους μέσα από τις δομές οργάνωσης και λειτουργίας που υιοθετούνται, με την ταυτόχρονη απρόσκοπτη διάθεση των απαιτούμενων πόρων.