Οδηγός Χρηματοδότησης & Διαχείρισης

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

ΦΕΚ 4232/τ.Β/30-09-2020 (Απόφαση Συγκλήτου 13/31-08-2020)