Έγκριση του πρακτικού ενστάσεων και έγκριση σύναψης σύμβασης της υπ’ αριθμ. 22240/21-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Έγκριση του πρακτικού ενστάσεων και έγκριση σύναψης σύμβασης της υπ’ αριθμ. 22240/21-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Έγκριση του πρακτικού ενστάσεων και έγκριση σύναψης σύμβασης της υπ’ αριθμ. 22240/21-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.