Έγκριση Πρακτικού Ενστάσεων και έγκριση σύναψης σύμβασης της υπ’ αριθμ. 114055/24-07-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Έγκριση Πρακτικού Ενστάσεων και έγκριση σύναψης σύμβασης της υπ’ αριθμ. 114055/24-07-2019  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» του Τμήματος  Μηχανολόγων Μηχανικών