Απόφαση σύναψης σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. 121803/28-11-2019 πρακτικό του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, που αφορά στο με αριθμ. 120040/01-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής ενστάσεων της Σχολής Μηχανικών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045293.

Απόφαση σύναψης σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. 121803/28-11-2019 πρακτικό του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, που αφορά στο με αριθμ. 120040/01-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής ενστάσεων της Σχολής Μηχανικών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045293.

Απόφαση σύναψης σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. 121803/28-11-2019 πρακτικό του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, που αφορά στο με αριθμ. 120040/01-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής ενστάσεων της Σχολής Μηχανικών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045293.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 6- 03 12 19 ΘΕΜΑ 10.1