Απόφαση αποδοχής οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και σύναψης συμβάσεων για το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής της υπ’ αριθμ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση αποδοχής οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και σύναψης συμβάσεων για το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής της υπ’ αριθμ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση αποδοχής οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και σύναψης συμβάσεων για το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής της υπ’ αριθμ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.