“Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και σύναψης συμβάσεων για το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της υπ’ αριθμ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος”. ​

“Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και σύναψης συμβάσεων για το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της υπ’ αριθμ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος”. ​

“Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και σύναψης συμβάσεων για το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

της υπ’ αριθμ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος”. 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 34 07 09 2021 Θ 10.10

Πρακτικό ΕΕ 34 Θ. 10.10