Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη τριών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με τρεις εξωτερικούς συνεργάτες της υπ’ αριθμ. 115530/30-08-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη τριών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με τρεις εξωτερικούς συνεργάτες  της υπ’ αριθμ. 115530/30-08-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος