Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη τριών συμβάσεων ανταποδοτικής υποτροφίας με τρεις προπτυχιακούς φοιτητές της υπ’ αριθμ. 109629/10-06-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη τριών συμβάσεων ανταποδοτικής υποτροφίας με τρεις προπτυχιακούς φοιτητές της υπ’ αριθμ. 109629/10-06-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος