Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη τεσσάρων συμβάσεων έργου με τέσσερεις εξωτερικούς συνεργάτες της υπ’ αριθμ. 115510/30-08-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη τεσσάρων συμβάσεων έργου με τέσσερεις εξωτερικούς συνεργάτες  της υπ’ αριθμ. 115510/30-08-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος