«Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 10850/07-04-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (προσωρινή κατάταξη).

«Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 10850/07-04-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (προσωρινή κατάταξη).

«Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 10850/07-04-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (προσωρινή κατάταξη).