Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ’ αριθμ 116831/31-12-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ’ αριθμ 116831/31-12-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.