Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ’ αριθμ. 101830/22-02-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού.

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ’ αριθμ. 101830/22-02-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού.