Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ’ αριθμ. 115531/30-08-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα εξωτερικό συνεργάτη  της υπ’ αριθμ. 115531/30-08-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος