Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας της υπ’ αριθμ. 109538/07-06-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας  της υπ’ αριθμ. 109538/07-06-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος